SI | HR

Pogoj za odobritev negativnega stanja

Negativno stanje v trgovalnem sistemu Solido pomeni, da je uporabniku odobrena uporaba Solido evrov, ki presega njegovo dejansko stanje na računu.

Razpoložljivo stanje, ki  je prikazano ob prijavi v trgovalni sistem Solido, je sestavljeno iz dejanskega stanja, ki ga je uporabnik pridobil s preteklimi prodajami in odobrenega negativnega stanja.

Uporabnik trgovalnega sistema Solido in podjetje Solido d.o.o. skleneta ob odobritvi negativnega stanja pisno pogodbo s katero določita pogoje o višini negativnega stanja in načinu poplačila le tega.

Načeloma velja, da mora uporabnik odobreno negativno stanje poplačati najkasneje v roku 90 dni od odobritve, če ni s pisno pogodbo drugače dogovorjeno.

Podjetje Solido d.o.o. v času, ki je dogovorjen kot čas za poplačilo negativnega stanja, uporabniku ne zaračunava obresti ali kakšnih drugačnih stroškov odobritve.
 
​Uporabnik, ki zaprosi za negativno stanje, mora objaviti ponudbo najmanj v vrednosti zaprošenega negativnega stanja.

Podjetje Solido d.o.o. si pridržuje pravico, da na osnovi lastne presoje o privlačnosti trenutne ponudbe uporabnika, odobri ali pa zavrne prošnjo za odobritev negativnega stanja.