SI | HR

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe trgovalnega sistema SOLIDO
 
Splošno
 
1.     člen
 
Pogoje za poslovanje trgovalnega sistema SOLIDO izdaja podjetje Solido, nedenarno trgovanje, d.o.o., Sela pri Dobovi 3A, 8257 Dobova, matična številka: 6616798000.
Trgovalni sistem SOLIDO je sistem, ki omogoča menjavo blaga in storitev s pomočjo Solido menjalnih evrov. Slednji predstavljajo osnovo za evidenčno stanje, ki ga ima uporabnik sistema na svojem trgovalnem računu.

 
2.     člen
Pravice in dolžnosti uporabnika sistema SOLIDO so določene s temi pogoji, s katerimi se uporabnik strinja ob pristopu trgovalnemu sistemu. Uporabnik ima možnost v okviru delovnega časa trgovalnega sistema zahtevati poročilu o stanju na svojem trgovalnem računu.

 
3.     člen
 
V trgovalni sistem SOLIDO lahko pristopi vsaka pravna oseba, ki posluje solventno.

 
4.     člen
 
S pristopom k sistemu vsaka pravna oseba soglaša, da lahko upravitelj trgovalnega sistema preveri podatke o poslovanju pravne osebe znotraj javno dostopnih evidenc. Za namen odobravanja negativnega stanja na trgovalnem računu vsaka pravna oseba, ki pristopi k trgovalnemu sistemu, dovoli upravitelju sistema tudi vpogled v sistem izmenjave informacij o boniteti strank SISBON.

 
5.     člen
 
Uporabnik trgovalnega sistema SOLIDO nima pravice zahtevati od upravitelja trgovalnega sistema, da njegove Solido menjalne evre odkupi z denarjem.
 
Postopek trgovanja
 
6.     člen
 
Ob pristopu k trgovalnemu sistemu se uporabniku odpre trgovalni račun, na katerem se evidentirajo njegove transakcije in razpoložljivo stanje za trgovanje znotraj sistema SOLIDO. Ob pristopu k trgovalnemu sitemu je stanje na trgovalnemu računu uporabnika enako nič. Uporabnik pridobi stanje, ki mu omogoča trgovanje z drugimi uporabniki na dva načina in sicer:
s prodajo proizvodov ali storitev iz prodajnega asortimenta ali z odobritvijo negativnega stanja.

 
7.     člen
 
V kolikor želi uporabnik trgovalnega sistema SOLIDO pridobiti odobritev za negativno stanje, mora za to vložiti zahtevek. Upravitelj sistema zahtevek obravnava in ga odobri v višini za katero smatra, da je primerna glede na trenutno ponudbo blaga in storitev s strani uporabnika. Pomeni, da se upravitelj trgovalnega sistema o odobritvi odloča na osnovi pričakovanih poslovnih aktivnosti in ne na osnovi preteklih poslovnih dogodkov.  Upravitelj trgovalnega sistema SOLIDO ima pravico, da zahtevek za odobritev negativnega stanja v celoti zavrne brez obrazložitve razlogov za zavrnitev.

 
8.     člen
 
Postopek prodaje poteka tako, da se poplačilo izvrši s prenosom Solido menjalnih evrov iz trgovalnega računa kupca na trgovalni račun prodajalca. Vsaka transakcija mora biti zaradi poslovnih in varnostnih razlogov odobrena s strani upravitelja trgovalnega sistema SOLIDO.

 
9.     člen
 
Kupec je dolžan pri vsaki transakciji pri kateri kupuje blago ali storitev od prodajalca iz trgovalnega sistema Solido, plačati stroške vodenja sistema upravitelju in sicer v višini 7 %. Stroški vodenja sistema morajo biti pred vsako odobritvijo transakcije plačani v denarju in sicer na TRR upravitelja trgovalnega sistema SOLIDO.
 
10.   člen
 
Upravitelj trgovalnega sistema SOLIDO ne jamči za kvaliteto blaga ali storitev, ki je predmet menjave med uporabniki trgovalnega sistema SOLIDO.